Tarieven Initiatief buitenschoolse opvang 'Pierewiet'

Bepaling bijdrage
De ouderbijdrage gebeurt conform de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering. Deze bedragen worden jaarlijks in september aangepast en dit volgens richtlijnen van Kind & Gezin.
Indien het gezinsinkomen onder de WIGW-grens ligt, kan het sociaal tarief worden toegekend.

Bereking
Op schooldagen wordt er per begonnen halfuur betaald.
Op schoolvrije en vakantiedagen wordt er in dagdelen gerekend.
Bij gelijktijdige aanwezigheid van 2 of meerdere kinderen van hetzelfde gezin, wordt er 25% korting per kind toegekend.

Factuur
Maandelijks versturen wij, samen met de factuur, een gedetailleerd overzicht van de opvanguren. Je kan betalen via overschrijving of domiciliëring. Bijkomende informatie over onze tarieven kan je steeds verkrijgen bij de coördinatoren.

Volledig overzicht van de huidige tarieven.