Stemmen met een volmacht

Soms moet je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Je kan een andere kiezer in je naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht. Je hebt hiervoor het volmachtformulier (A95) nodig en het gevraagde attest waarmee je bewijst dat je niet kan gaan stemmen. Welk attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft.

Wanneer kan je een volmacht geven?

  • Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. (medisch attest)
  • Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin die met je in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. (attest werkgever)
  • Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. (attest werkgever)
  • Je of iemand van je gezin - met wie je samenwoont - oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. (formulier 96B)
  • Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. (attest directie)
  • Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen. (attest religieuze overheid)
  • Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. (attest directie)
  • Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland. (attest 96A)

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor jij (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt. 

Wie kan een volmacht krijgen?

De persoon aan wie je jouw volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in jouw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar jij (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. 

Volmachtformulieren en meer info kan je bekomen op de dienst burgerzaken. Alle info en formulieren kan je ook vinden op www.vlaanderenkiest.be