Openbaarheid van bestuur

Het gemeentebestuur en het OCMW zijn verplicht om elke burger zo goed mogelijk te informeren.

Actieve openbaarheid

Zo krijgt je heel wat informatie via het infoblad, de website, de infogids. De communicatieverantwoordelijke zorgt ervoor dat je steeds op de hoogte blijft van alle nieuwigheden, wijzigingen binnen de gemeente. Dit noemt men actieve openbaarheid van bestuur.

 

Passieve openbaarheid

Daarnaast heeft elke burger het recht om zelf naar het gemeentebestuur of OCMW te stappen en bestuursdocumenten in te kijken, uitleg te vragen en er eventueel een kopie van te vragen.  Dit is de passieve openbaarheid van bestuur. 

Misschien wil je een document van een overheid inkijken zoals het milieurapport van een bedrijf in je buurt, een dossier over de aanleg van een weg. In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Hierop zijn toch heel wat uitzonderingen: - registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister; - dossiers over personen en personeel; - een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet; - de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden zoals onredelijkheid, te vaag geformuleerd en wettelijke bepalingen.
Van bijna alle documenten kan je tegen betaling ook een afschrift ontvangen.  Hierop zijn natuurlijk ook weer uitzonderingen, zoals bouwplannen (auteursrechten)…

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden.

Als een bestuursdocument nog niet af of onvolledig is, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

Hoe gaat dit in zijn werk? Je moet de inzage of kopieën steeds schriftelijk aanvragen. Je vermeldt steeds je naam, volledig adres en een telefoonnummer. Uiteraard vermeld je ook in welk document je inzage wenst en je motivatie. Voor gemeentelijke documenten stuur je je aanvraag ter attentie van college van burgemeester en schepenen, Oosterzonneplein 1 - 3690 Zutendaal. Voor documenten van het OCMW stuur je je aanvraag ter attentie van de voorzitter van het OCMW, Daalstraat 2 - 3690 Zutendaal.

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur kan je eveneens terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.