Nieuws

Verkiezingen op zondag 26 mei 2019 28 februari 2019

Op zondag 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor:

• Europees Parlement
• Federale Kamer
• Vlaams Parlement

Voor het Europees Parlement zijn er in de kieskring Vlaanderen 12 kandidaten verkiesbaar, voor de federale kamer in de Kieskring Limburg 12 kandidaten en voor het Vlaams Parlement zijn er in de kieskring Limburg 16 kandidaten verkiesbaar.

In onze gemeente wordt digitaal gestemd en zijn de stemlokalen (Vrije Basisschool De Parel) open van 8 uur tot 16 uur. Op je oproepingskaart wordt een voorkeuruur vermeld. Om wachttijden te vermijden, raden wij je aan op dit aangegeven uur te komen stemmen.

Kiezers

In België is er stemplicht. Dit geldt ook voor een EU-onderdaan die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst. Eenmaal hij dit stemrecht bekomen heeft is hij eveneens verplicht te stemmen.

Op de dienst burgerzaken kan je navragen of je op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 26 mei 2019 staat. Je kan ook nakijken of je gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Zutendaal die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor EU-onderdanen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.

Ben je ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn je gegevens niet juist, dan kan je bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan slechts in bepaalde gevallen gegeven worden tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Volmachtformulieren kan je downloaden of bekomen op de dienst burgerzaken.

Digitaal stemmen

In onze gemeente wordt er digitaal gestemd. Geldig stemmen doe je door ofwel een lijststem uit te brengen ofwel door voor één of meerdere kandidaten op één lijst te stemmen. Ongeldig stemmen kan met de computer niet meer.

Oefenmomenten stemcomputer

Van 2 t.e.m. 23 mei kan je oefenen op een stemcomputer in het gemeentehuis, de bibliotheek of het OCMW.

Meer info? Dienst burgerzaken.
www.verkiezingen.fgov.be, de officiële website van de Directie Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken

« Terug