Nieuws

Verkiezingen op zondag 26 mei 2019 28 februari 2019

Op zondag 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor:

• Europees Parlement
• Federale Kamer
• Vlaams Parlement

Voor het Europees Parlement zijn er in de kieskring Vlaanderen 12 kandidaten verkiesbaar, voor de federale kamer in de Kieskring Limburg 12 kandidaten en voor het Vlaams Parlement zijn er in de kieskring Limburg 16 kandidaten verkiesbaar.

In onze gemeente wordt digitaal gestemd en zijn de stemlokalen open van 8 uur tot 16 uur.

Kiezers

In België is er stemplicht. Dit geldt ook voor een EU-onderdaan die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst. Eenmaal hij dit stemrecht bekomen heeft is hij eveneens verplicht te stemmen.

Volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

  1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest.
  2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen.
  3. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven.
  4. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
  5. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
  6. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft.
  7. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid.
  8. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling.
  9. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Volmachtformulieren kan je downloaden of bekomen op de dienst burgerzaken.

Meer info? Dienst burgerzaken.
www.verkiezingen.fgov.be, de officiële website van de Directie Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken

« Terug