Nieuws

Hulp nodig bij je belastingsaangifte? 21 april 2017

Zitdag OCMW/Sociaal Huis - woensdag 7 juni van 13.30 tot 15.30 uur

De ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën helpen je dan om een correcte belastingaangifte in te dienen. Hij/zij registreert je aangifte meteen online en je ontvangt een bewijs van aangifte.

Je dient je aangifte ten laatste op 30 juni 2017 in te leveren.

Je kan op werkdagen vanaf 1 mei tussen 9 en 12 uur en vanaf 1 juni tussen 9 en 15 uur ook terecht bij de ambtenaren op de controledienst in Genk (Dieplaan 12).

Vergeet niet om onderstaande documenten mee te brengen:

  • je identiteitskaarthet origineel aangifteformulier en het voorbereidend document bij de aangifte
  • inkomstenfiches (lonen, jaaropgaaf tewerkstelling Nederland, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, vakantiegeld …)
  • attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, gift, pensioensparen, kinderopvang, onderhoudsgeld …)
  • bewijsstukken van inkomsten en/of onroerende goederen uit het buitenland

Meer info? Federale overheidsdienst Financiën, 02 575 21 80

Vacature administratief medewerker burgerzaken 10 april 2017

C1-C3 - deeltijds (19/38) - optie statutair

Functie
Je staat in voor de aflevering van rijbewijzen, behartigt de administratie van huwelijken en zorgt voor de opmaak van diverse statistieken.

Profiel
Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of daaraan gelijkgesteld diploma. Je bent dienstverlenend ingesteld t.o.v. zowel de burger, het beleid als de andere diensten.

Aanwervingsprocedure
• schriftelijk examen: 17 mei 2017
• mondeling examen: 7 juni 2017

Interesse?
Dien je kandidatuur ten laatste op 27 april 2017 in, samen met je cv en een kopie van je diploma. Dit kan aangetekend t.a.v. CBS, gemeente Zutendaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal, via persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs ofwel via mail naar personeelsdienst@zutendaal.be. De poststempel of datum van ontvangst geldt als bewijs.

De volledige functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst.

Meer info? Dienst personeel.

Opening toeristisch seizoen & Erfgoeddag 28 maart 2017

Zondag 23 april - vanaf 10 uur

banner opening toeristisch seizoen

De zeventiende editie van de Erfgoeddag heeft als thema Zorg. Naast een tentoonstelling rond dit thema door de Geschied- en Heemkundige Kring werd een programma samengesteld i.s.m. Volkskunstgroep ’t Klompke en het Zutendaals Mannenkoor.

Tentoonstelling Geschied- en Heemkundige Kring
In Zutendaal is heel wat cultureel erfgoed overgebleven rond gezondheidszorg. Naast archiefstukken over de pest, bedevaarten, de oprichting van kapellen en genezingen vestigt de Geschied- en Heemkundige Kring ook aandacht op de zorg en behoud van kapellen.

Optredens Volkskunstgroep ’t Klompke en Zutendaals Mannenkoor
Ook Volkskunstgroep 't Klompke en het Zutendaals Mannenkoor dragen zorg voor het cultureel erfgoed en trachten zowel het vendelzwaaien, het volksdansen als oudere gezangen levend te houden.

Programma
• 14.15 uur: vendeliers Volkskunstgroep ’t Klompke
• 14.30 uur: officiële opening toeristisch seizoen
• 14.45 uur: meiboomplanting Volkskunstgroep ’t Klompke
• 15.15 uur: optreden Zutendaals Mannenkoor
• 15.30 uur: vendeliers Volkskunstgroep ’t Klompke
• 16.00 uur: volksdansen met Volkskunstgroep ’t Klompke
• 16.15 uur: optreden Zutendaals Mannenkoor
• Doorlopend tentoonstelling rond het thema zorg

Toegang is gratis.

Meer info? Toeristisch kantoor - bezoekerscentrum Lieteberg

Vergeet niet om je nieuwe GFT-sticker te kleven! 28 maart 2017

sticker gft-container

Vergeet niet om voor 11 april een nieuwe GFT-sticker te plakken op je groene container. Zo kan de tweewekelijkse ophaling van je GFT-container gewoon verdergaan. Een sticker voor de grote container (120 liter) kost 40 euro, een sticker voor de kleine container (40 liter) kost 15 euro.

Meer info? Dienst milieu

Openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lieteberg 16 maart 2017

Van 24 maart tot 25 mei 2017

Het college van burgemeester en schepenen van Zutendaal brengt ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Lieteberg, voorlopig werd aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2017. Het ontwerp wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Periode
Dit openbaar onderzoek loopt van 24 maart tot 25 mei 2017.

Inzage dossier

Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis op de dienst ruimtelijke ordening, vanaf de opening van het onderzoek.

Bezwaar indienen

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dien je schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, vóór de sluiting van het onderzoek (24/05/2017).

Meer info? Dienst ruimtelijke ordening

 

 

Wat te doen bij een chemisch ongeval? 17 januari 2017

De overheid lanceert een sensibiliseringscampagne voor inwoners van gemeenten met een Seveso-bedrijf. Een Seveso-onderneming is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt en opgeslagen. Ook in Zutendaal zijn er twee Seveso-hogedrempelbedrijven, namelijk FN Herstal en het militair domein.

In België is elk Seveso-bedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven en er vinden regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om jezelf en je gezin te beschermen.

Wat kan jij doen?

Bij een chemisch ongeval bieden volgende drie reflexen je een goede bescherming:

• ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw;
• sluit ramen en deuren;
• luister naar de media.

Meer info? Je kan bij de gemeente een gratis deurhanger ophalen met handige checklist van de verschillende acties die je bij een chemisch ongeval moet nemen.

Bekijk zeker www.seveso.be en www.risico-info.be.

Nieuw systeem & handleiding UiTdatabank 20 december 2016

Sinds enkele jaren werkt de gemeente Zutendaal samen met Cultuurnet om de gemeentelijke activiteiten te verzamelen in één databank, de UiTdatabank. Wie een activiteit of evenement organiseert, kan deze ingeven in de databank zodat de activiteit automatisch gepubliceerd wordt op de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad De Oosterzon en tal van andere kanalen.

De UiTdatabank wordt in 2017 in een nieuw jasje gestoken en het systeem wordt hierdoor sneller en gebruiksvriendelijker. Wie zich binnenkort aanmeldt, zal zien dat www.uitdatabank.be een nieuw beginscherm heeft . Na het inloggen, kan je opnieuw de verschillende stappen volgen om je activiteit in te geven. Via www.uitdatabank.be/handleiding kan je een korte handleiding downloaden.

Je kan ook steeds contact opnemen met de UiTdatabank via het emailadres vragen@uitdatabank.be of 02 551 07 30.

Accentpalen voor veiligere schoolomgeving WonderWijzer 17 november 2016

foto accentpalen basisschool WonderWijzerDe gemeente Zutendaal levert een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid. In september installeerde men twee ‘Julie’- accentpalen aan de schoolomgeving van de WonderWijzer.

Deze accentpaal is erg herkenbaar en vanop afstand zichtbaar. Op deze manier weten automobilisten dat ze een school naderen, zodat ze hun rijstijl kunnen aanpassen. De ‘Julie’-accentpaal draagt op deze manier bij tot de veiligheid van de schoolomgeving.

Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 43, ellen.kossig@zutendaal.be

Winteruurregeling containerpark 26 oktober 2016

Het containerpark is tot en met 26 oktober op woensdagen open van 11.30 uur tot 19 uur (uurregeling zomeruur). Vanaf woensdag 9 november geldt de winteruurregeling van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. Op woensdag 2 november (Allerzielen) is het containerpark gesloten.

Meer info?
Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Openingsuren containerpark

Onderwijs- en leesbevorderingskaart bibliotheek 06 september 2016

De bibliotheken aangesloten op Bibliotheeknet Limburg hebben een speciale regeling uitgewerkt voor het lenen van documenten door personen die deze nodig hebben voor onderwijs en leesbevordering.

De regeling voorziet in een aantal uitbreidingen van het reguliere reglement. Dit reguliere reglement blijft van toepassing voor alle bepalingen die niet expliciet vermeld zijn in deze regeling.

Wie kan een onderwijs- en leesbevorderingkaart aanvragen?

•Leerkrachten kleuter- en basisonderwijs.
•Leerkrachten secundair onderwijs.
•Aspirant-leerkrachten en -opvoeders.
•Professoren docenten hoger onderwijs.
•Voorlezers van voorleesprojecten.
•Monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en -verenigingen.
•Begeleiders van buitenschoolse opvang.
•Begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties.
•Geregistreerde 'onthaalouders'.
•Vormingswerkers.
•Opvoeders.
•Logopedisten.
•Studenten aggregaat.
•Cursisten van de opleiding 'Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid' (GPB).
•Beoordelaars van ?LEZEN, leessuggesties voor het secundair onderwijs.

Uitbreiding reglement

•Lidmaatschap is gratis.
•Een persoonlijk kaart is vereist voor persoonlijk gebruik.
•Aantal te lenen documenten: maximum 20 documenten per bibliotheek en een maximum van 99 documenten in alle bibliotheken van Bibliotheeknet Limburg. De aanvrager is verantwoordelijk voor de ontleende documenten.
•Gratis internet.
•Uitleentermijn is 6 weken.
•Verlengen is niet toegestaan.
•Reservaties maximum 5 documenten = gratis.
•Interbibliothecair leenverkeer (IBL) is hetzelfde als voor een persoonlijke kaart.
•Bij vaststelling van misbruik zal door de verantwoordelijke bibliothecaris meteen een einde worden gemaakt aan dit lidmaatschap met extra faciliteiten. Het betrokken lid kan wel nog met een gewone lenerskaart gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.
•De onderwijs- en leesbevorderingkaart moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd in de maand september via het inschrijvingsformulier en is het hele jaar geldig.
•Er wordt maximum één kaart per aanvrager toegestaan.

Aanvraagformulier Onderwijs- en leesbevorderingskaart

Meer info? Bibliotheek Zutendaal