Nieuws

Inspraak MER-plan voor de Programmatische Aanpak Stikstof 14 augustus 2018

Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Milieueffectrapportage
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jouw onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Je kan de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op de dienst milieu tijdens de openingsuren, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Tot en met 16 oktober 2018 kan je jouw opmerkingen bezorgen op de gemeentelijke dienst milieu of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

www.omgevingvlaanderen.be

Amerikaans leger zoekt personeel voor basis in Zutendaal 30 juli 2018

Het Amerikaanse leger gaat, in het kader van zijn NAVO-opdracht, grote opslagplaatsen van de Belgische militaire basis in Zutendaal gebruiken om er militair materiaal op te slaan en te onderhouden. Daarom werft het leger lokaal personeel aan om in te staan voor de opslag en het onderhoud van zijn materiaal.

Meer informatie over deze vacatures vind je terug op de website van de VDAB - met de zoekterm US Army Depot.

 

Maatregelen droogte: verspilverbod - captatieverbod - maatregelen blauwalgen 30 juli 2018

De buitengewone droogte en hoge temperaturen blijven aanhouden, momenteel is er nog geen verbetering op komst. Deze uitzonderlijke situatie vergt uitzonderlijke acties.

Verspilverbod blijft behouden

De voorbije dagen werden reeds maatregelen ingevoerd zodat de huidige waterreserves behouden worden en zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De hoge temperaturen leiden tot een stijging in het waterverbruik. Het verspilverbod van leidingwater en beperkt verspilverbod van regen- en grondwater blijft dan ook behouden. Enkel zo kan het aanbod van drinkwater ook in de toekomst gegarandeerd blijven.

Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken en het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 8 uur 's morgens en 20 uur 's avonds:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

De aanhoudende droogte heeft jammer genoeg ook een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan. Dit brengt zowel gezondheidsrisico’s als, ecologische effecten met zich mee. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan grootschalige vissterfte, ongedierteplaag, …

In dit opzicht kondigt de gouverneur volgende bijkomende maatregel af:

· Verbod om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Voor de bevaarbare waterlopen volgt de gouverneur de situatie op de voet op om, indien nodig, later het captatieverbod uit te breiden.

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

· Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg;

· Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden.

Captatie- en recreatieverbod i.v.m. blauwalgen

De aanwezigheid van blauwalgen is vastgesteld op de kanalen ‘Bocholt-Herentals’ en ‘Beverlo’. Volgende gemeenten zijn betrokken:

-          Limburg: Bocholt, Neerpelt, Lommel, Leopoldsburg
-          Antwerpen: Balen, Mol

Gouverneur Herman Reynders (Limburg) en gouverneur wd. Bram Abrams (Antwerpen) vaardigden daarom voor deze kanalen een bijkomend captatie- en recreatieverbod uit.

Meer info?
- https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen

- https://www.aquafin.be/nl-be/effluent-ophalen

- https://www.crisis-limburg.be/droogte

 

Gemeentelijke maatregelen op het waterverbruik 27 juli 2018

Als gevolg van het besluit van de gouverneur om rationeel om te gaan met ons leiding, grond- en regenwater, heeft het college van burgemeester en schepenen ook enkele concrete maatregelen moeten nemen voor wat betreft het gemeentelijk verbruik.

We sommen ze hier voor u op:

 • De borstelmachine wordt voorlopig stilgelegd aangezien dit wordt gevuld met leidingwater
 • Voor de watervoorziening op de gemeentelijke begraafplaats , die aangesloten is op het waterleidingnetwerk wordt geopteerd om watergeven mogelijk te maken na 20 u ’s avonds en voor 8 uur ‘s morgens. De buitenkranen op het kerkhof worden voorlopig niet afgesloten. Er zullen affiches opgehangen worden om de bezoekers van het kerkhof te sensibiliseren.
 • Het automatisch bijvulsysteem op de fontein van het Oosterzonneplein wordt afgesloten van het waterleidingnetwerk zodat de fontein niet meer bijgevuld wordt. De fontein zelf wordt voorlopig niet stilgelegd.
 • Het watergeven aan de éénjarige bloemen wordt verdergezet door HEBE, deze firma staat al jaren in voor ons groen. Er zal overdag water gevuld worden aan de waterput op de sportzone De Blookberg. De werkmannen van HEBE zullen de éénjarigen water voor 8 u ’s morgens.
 • De gemeentelijke standpijp wordt enkel nog gebruikt bij gemeentelijke activiteiten voor sanitair gebruik.
 • Voor de gemeentelijke kampeerplaatsen is er geen bijkomende sensibilisering noodzakelijk.

Zit je nog met vragen over het waterverbruik? Ga dan naar deze website www.crisis-limburg.be en klik op de FAQ's

Brandfase rood in Limburg: extreem hoog gevaar 19 juli 2018

Kampvuurverbod - gebruik geen onkruidbranders

Door de extreme droogte is brandfase rood van kracht in Limburg. In natuurgebieden is het extreem brandgevaarlijk en om veiligheidsredenen wordt de toegang afgeraden. Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

De gouverneur vaardigde een politiebesluit uit met een totaalverbod op kampvuren in Limburg. Dit blijft van kracht zolang er een code rood voor brandgevoeligheid gehanteerd wordt. Verder roept de brandweerzone Oost-Limburg iedereen op om het gebruik van onkruidverbranders voorlopig te staken, niet te roken in de natuur en geen sigarettenpeuken weg te gooien tot brandfase geel terug van kracht is. 

Bel 112 bij brand (en andere noodsituaties). Meer info en risico's over deze verhoogde brandgevoeligheid kan je hier terugvinden.

Enkele tips
Thuis

 • Hou altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water of zand
 • Doof sigaretten in zand en gooi glas altijd in een vuilbak
 • Let op met kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval
 • Parkeer je auto niet in hoog en droog gras als hij nog warm is

In het bos
Als je de natuur intrekt, wees alert, blijf liever aan de rand van het gebied en verwittig dadelijk de noodcentrale via 112 bij rook of andere verdachte zaken.

 • Blijf op de wandelpaden
 • Parkeer je auto niet boven hoog, droog gras
 • Neem steeds een GSM mee en noteer het dichtstbijzijnde reddingspunt

Bij brand

 • Merk je smeulende rook, probeer deze uit te stampen en verwittig dadelijk 112
 • Merk je een kleine of grote brandhaard? Breng jezelf in veiligheid en loop haaks op de windrichting weg, verwittig dadelijk 112
 • Ga ook nadat een brand is geblust niet wandelen op de locatie. De grond is nog warm en er kunnen nog kleine brandhaarden aanwezig zijn.

Wijziging dienstregeling De Lijn 25 juni 2018

Vanaf 25/6

Naar jaarlijkse gewoonte past De Lijn haar dienstregeling aan. Vanaf 25 juni wordt deze opnieuw afgestemd op de schooluren en de situatie op de weg.

Klik hier om de nieuwe dienstregelingen te raadplegen.

Tijdens de openingsuren kan je op de dienst vrije tijd de nieuwe lijnfoldertjes afhalen.

Meer info? De Lijn

Unieke fietsring voor Zutendaal 19 juni 2018

Vanaf 13/7

Het centrum van Zutendaal krijgt deze zomer een fietsring van 1,9 kilometer lang. Hiermee wil het gemeentebestuur het centrum veiliger maken voor zachte weggebruikers.

Momenteel zijn de werken aan de fietsring in uitvoering. De eerste rode markeringen zijn reeds aangebracht. De nieuwe verkeersborden worden geplaatst maar blijven voorlopig nog afgedekt totdat het nieuwe verkeersreglement in voege gaat op vrijdag 13 juli 2018.

Wat?

Een fietsring heeft als voordeel dat een fietser zichtbaarder is in het straatbeeld. Ook motorvoertuigen zijn toegestaan maar er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers.

Waar?

De fietsring loopt langs de lagere scholen in het centrum en voorbij jeugdlokalen, kinderopvang, sportvoorzieningen en toeristische trekpleisters. Bovendien sluit de fietsring aan op het fietsroutenetwerk.

De Schoolstraat, de Nachtegalenstraat en het Vijverplein worden voorzien van een drie meter brede rode loper voor extra veiligheid van de fietser te creëren.

Een stukje van de Daalstraat, Sprinkelestraat, het Vijverplein en de volledige Nieuwstraat wordt ook ingericht als fietsstraat. Er komen fietsoversteken op Daalstraat, Stalkerweg en Sprinkelestraat.

Hoe werkt het?

foto fietsringIn een fietsstraat komen fietsers op de eerste plaats. De straat wordt zo ingericht dat de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is. Hieronder vind je een overzicht van de verkeersregels die er gelden:

• Motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen.
• De snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/uur.
• Fietsers mogen de helft (tweerichtingsverkeer) van de rijbaan gebruiken.
OPGELET! Op sommige plaatsen werd de verkeerssituatie gewijzigd. Deze wordt aangeduid via de nieuwe verkeers- en infoborden. Op de fietsring heeft de fietser steeds voorrang, uiteraard niet bij de oversteken op de vier invalswegen.

signalisatiebord fietsstraat

Het begin en einde van de fietsstraten
wordt duidelijk aangegeven door de
daarvoor ontworpen signalisatieborden
en de rode wegmarkering op het asfalt.

 
 

Infofolder fietsring Zutendaal 

Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 49, ellen.kossig@zutendaal.be

Zomersluiting gemeentelijke diensten 15 juni 2018

De gemeentelijke diensten, het containerpark en de bibliotheek zijn gesloten op woensdag en donderdag 15 en 16 augustus (O.-L.-V. Hemelvaart en brugdag)

De bibliotheek heeft haar jaarlijkse zomersluiting van 13 t.e.m. 20 augustus.

Openingsuren gemeentehuis

Openingsuren containerpark

Openingsuren bibliotheek

Uitslagen Natuurloop - 9 juni 2018 11 juni 2018

Op zaterdag 9 juni vond de Natuurloop plaats in Zutendaal. Meer dan 200 lopers namen deel aan deze wedstrijd in het groenste snoepje van Vlaanderen.

Het fotoverslag vind je op www.facebook.com/gemeentezutendaal.

Hieronder vind je de loopuitslagen:
5 km
11 km

Meer info? Dienst sport

Inschrijven zomeractiviteiten jeugd & sport 29 mei 2018

De dienst vrije tijd organiseert tijdens de zomervakantie leuke activiteiten voor kinderen. Op het menu staan maar liefst vier kampen, speelstraten, een kidscafé en verschillende Grabbelpasactiviteiten. Maar ook de IBO Pierewiet en de bibliotheek hebben een leuk programma voor je klaar.

Lees meer »