Nieuws

Openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lieteberg 16 maart 2017

Van 24 maart tot 25 mei 2017

Het college van burgemeester en schepenen van Zutendaal brengt ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Lieteberg, voorlopig werd aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2017. Het ontwerp wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Periode
Dit openbaar onderzoek loopt van 24 maart tot 25 mei 2017.

Inzage dossier

Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis op de dienst ruimtelijke ordening, vanaf de opening van het onderzoek.

Bezwaar indienen

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dien je schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, vóór de sluiting van het onderzoek (24/05/2017).

Meer info? Dienst ruimtelijke ordening

 

 

Nieuw inschrijvingssysteem Grabbelpas & kleuterkamp paasvakantie 07 maart 2017

Vanaf 8/3 om 18 uur

De gemeentelijke jeugd- en sportdienst organiseren tijdens de paasvakantie leuke activiteiten voor kinderen. Op het menu staan het kleuterkamp en verschillende Grabbelpasactiviteiten. Maar ook de IBO Pierewiet heeft een leuk programma voor je klaar.

Lees meer »

Aanleg voetgangersoversteekplaats Kempenseweg/Grotstraat 27 februari 2017

foto wegenwerken Wiemesmeer

Vanaf 6 maart legt Agentschap Wegen en Verkeer een voetgangersoversteekplaats aan op de Kempenseweg ter hoogte van de Grotstraat. De werken nemen ongeveer één week in beslag en er is beperkte verkeershinder.

De oversteek op de Kempenseweg N730 ter hoogte van de Grotstraat wordt veelvuldig gebruikt, vooral door kinderen van basisschool De Stapsteen. Het oudercomité is vragende partij om naast de fietsersoversteek ook een zebrapad te voorzien. Op die manier wordt de verkeerssituatie veiliger voor de zwakke weggebruiker.

Het gemeentebestuur nam contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer, dat als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de N730. In overleg met de diensten van AWV werd een ontwerp gemaakt dat een betere bescherming biedt aan fietsers en voetgangers.

Meer info? Technische dienst.

Vogelgriep: informatie voor hobbyhouders van pluimvee en vogels 07 februari 2017

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke op 1 februari jl., zijn er diverse voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België betreffen.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert op dit ogenblik volop in wilde vogels, bijna overal in Europa, en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen helpen dit voorkomen door contacten tussen jouw vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Je dient al je pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
    Het afschermen kan gebeuren door je dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je jouw dieren binnen voederen of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Daarnaast zijn alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden, om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Onder verzamelingen worden alle evenementen of activiteiten verstaan waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht. 

We herinneren je eraan dat het FAVV heeft benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren.

Meer info? FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), www.favv.be, 0800 99 777

Jeugdhuis De Kaller zoekt nieuwe leden 31 januari 2017

banner jeugdhuis zoekt leden

Net als vele andere jeugdverenigingen heeft jeugdhuis De Kaller het steeds moeilijker om enthousiaste vrijwilligers te vinden. Daar wil de gemeente Zutendaal, en meer bepaald de dienst jeugd, samen met de huidige vrijwilligersgroep iets aan doen. Want enkel door de inzet van de vele vrijwilligers kan het jeugdhuis zich verder ontplooien als een ontmoetingsplek voor jongeren in eigen gemeente.

Lees meer »

Wat te doen bij een chemisch ongeval? 17 januari 2017

De overheid lanceert een sensibiliseringscampagne voor inwoners van gemeenten met een Seveso-bedrijf. Een Seveso-onderneming is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt en opgeslagen. Ook in Zutendaal zijn er twee Seveso-hogedrempelbedrijven, namelijk FN Herstal en het militair domein.

In België is elk Seveso-bedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven en er vinden regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om jezelf en je gezin te beschermen.

Wat kan jij doen?

Bij een chemisch ongeval bieden volgende drie reflexen je een goede bescherming:

• ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw;
• sluit ramen en deuren;
• luister naar de media.

Meer info? Je kan bij de gemeente een gratis deurhanger ophalen met handige checklist van de verschillende acties die je bij een chemisch ongeval moet nemen.

Bekijk zeker www.seveso.be en www.risico-info.be.

Nieuw systeem & handleiding UiTdatabank 20 december 2016

Sinds enkele jaren werkt de gemeente Zutendaal samen met Cultuurnet om de gemeentelijke activiteiten te verzamelen in één databank, de UiTdatabank. Wie een activiteit of evenement organiseert, kan deze ingeven in de databank zodat de activiteit automatisch gepubliceerd wordt op de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad De Oosterzon en tal van andere kanalen.

De UiTdatabank wordt in 2017 in een nieuw jasje gestoken en het systeem wordt hierdoor sneller en gebruiksvriendelijker. Wie zich binnenkort aanmeldt, zal zien dat www.uitdatabank.be een nieuw beginscherm heeft . Na het inloggen, kan je opnieuw de verschillende stappen volgen om je activiteit in te geven. Via deze link kan je een korte handleiding downloaden.

Je kan ook steeds contact opnemen met de UiTdatabank via het emailadres vragen@uitdatabank.be of 02 551 07 30.

Accentpalen voor veiligere schoolomgeving WonderWijzer 17 november 2016

foto accentpalen basisschool WonderWijzerDe gemeente Zutendaal levert een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid. In september installeerde men twee ‘Julie’- accentpalen aan de schoolomgeving van de WonderWijzer.

Deze accentpaal is erg herkenbaar en vanop afstand zichtbaar. Op deze manier weten automobilisten dat ze een school naderen, zodat ze hun rijstijl kunnen aanpassen. De ‘Julie’-accentpaal draagt op deze manier bij tot de veiligheid van de schoolomgeving.

Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 43, ellen.kossig@zutendaal.be

Winteruurregeling containerpark 26 oktober 2016

Het containerpark is tot en met 26 oktober op woensdagen open van 11.30 uur tot 19 uur (uurregeling zomeruur). Vanaf woensdag 9 november geldt de winteruurregeling van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. Op woensdag 2 november (Allerzielen) is het containerpark gesloten.

Meer info?
Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Openingsuren containerpark

Onderwijs- en leesbevorderingskaart bibliotheek 06 september 2016

De bibliotheken aangesloten op Bibliotheeknet Limburg hebben een speciale regeling uitgewerkt voor het lenen van documenten door personen die deze nodig hebben voor onderwijs en leesbevordering.

De regeling voorziet in een aantal uitbreidingen van het reguliere reglement. Dit reguliere reglement blijft van toepassing voor alle bepalingen die niet expliciet vermeld zijn in deze regeling.

Wie kan een onderwijs- en leesbevorderingkaart aanvragen?

•Leerkrachten kleuter- en basisonderwijs.
•Leerkrachten secundair onderwijs.
•Aspirant-leerkrachten en -opvoeders.
•Professoren docenten hoger onderwijs.
•Voorlezers van voorleesprojecten.
•Monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en -verenigingen.
•Begeleiders van buitenschoolse opvang.
•Begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties.
•Geregistreerde 'onthaalouders'.
•Vormingswerkers.
•Opvoeders.
•Logopedisten.
•Studenten aggregaat.
•Cursisten van de opleiding 'Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid' (GPB).
•Beoordelaars van ?LEZEN, leessuggesties voor het secundair onderwijs.

Uitbreiding reglement

•Lidmaatschap is gratis.
•Een persoonlijk kaart is vereist voor persoonlijk gebruik.
•Aantal te lenen documenten: maximum 20 documenten per bibliotheek en een maximum van 99 documenten in alle bibliotheken van Bibliotheeknet Limburg. De aanvrager is verantwoordelijk voor de ontleende documenten.
•Gratis internet.
•Uitleentermijn is 6 weken.
•Verlengen is niet toegestaan.
•Reservaties maximum 5 documenten = gratis.
•Interbibliothecair leenverkeer (IBL) is hetzelfde als voor een persoonlijke kaart.
•Bij vaststelling van misbruik zal door de verantwoordelijke bibliothecaris meteen een einde worden gemaakt aan dit lidmaatschap met extra faciliteiten. Het betrokken lid kan wel nog met een gewone lenerskaart gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.
•De onderwijs- en leesbevorderingkaart moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd in de maand september via het inschrijvingsformulier en is het hele jaar geldig.
•Er wordt maximum één kaart per aanvrager toegestaan.

Aanvraagformulier Onderwijs- en leesbevorderingskaart

Meer info? Bibliotheek Zutendaal