Nieuws

Vacatures: deskundige toerisme, deskundige mobiliteit/lokale economie en omgevingsambtenaar milieu 13 augustus 2019

Solliciteer ten laatste op 17/9

 

Deskundige toerisme
B1-B3 • contractueel • deeltijds (19/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je ontwikkelt en implementeert nieuwe toeristische initiatieven en bouwt hierbij een kwaliteitsvol en integraal beleid uit. Je promoot de toeristische troeven van de gemeente. Je werkt samen met onder meer lokale handelaren en uitbaters van de verblijfsparken om ‘het groenste snoepje van Vlaanderen’ op de toeristische kaart te zetten.

Deskundige mobiliteit/lokale economie
B1-B3 • contractueel • deeltijds (19/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor de coördinatie en opvolging van een coherent mobiliteitsbeleid. Je bent het contactpunt voor de vervoersregioraad en je verzorgt mee de communicatie rond verkeer en mobiliteit. Je beheert en organiseert mobiliteitsprojecten/dossiers en zorgt voor de administratieve opvolging van de taken van de dienst mobiliteit.

Je ontwikkelt een integraal beleid en realiseert een kwaliteitsvolle dienstverlening inzake mobiliteit/lokale economie. Je verleent advies, werkt beleidsvoorbereidend en je organiseert diverse projecten en zorgt voor de administratieve opvolging van de dossiers.

Omgevingambtenaar - milieu
B1-B3 • statutair • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor dossiers in verband met milieu, natuur, dierenwelzijn en duurzaamheid (o.a. de behandeling van vergunningsaanvragen en meldingen, de begeleiding van bos- en natuurprojecten, toezichthoudende taken, …). Je maakt en voert milieu- en natuurgerelateerde beleidsplannen uit. Je verleent beleidsadvies en vervult beleids ondersteunende taken. Je sensibiliseert en staat in voor een correcte en klantvriendelijke informatieverstrekking.

Profiel voor alle functies

  • Relevant bachelordiploma (voor de omgevingsambtenaar in een milieugerelateerde richting) Goede organisator met oog voor procedures, voortgangscontrole en deadlines.
  • Sociale en communicatieve vaardigheden om burger en bestuur bij te staan over praktische dossiervragen.
  • Zelfstandig werken.
  • Enthousiast, gemotiveerd en flexibel.

Aanwervingsprocedure

  • Schriftelijk examen, mondeling examen en psychotechnische proeven. 
  • Enkel geldige kandidaten worden uitgenodigd voor de aanwervingsprocedure.

Interesse?

Dien je kandidatuur in, samen met je cv en een kopie van je diploma, ten laatste op 17 september om 12.00 uur. Dit kan via mail naar de dienst personeel (de datum van het mailbericht geldt als bewijs).

Meer info? Dienst personeel

Vacaturebericht: deskundige toerisme, deskunidge mobiliteit/lokale economie en omgevingsambtenaar milieu

Vacaturebericht

personeelsdienst@zutendaal.be - 089 62 94 38 - www.zutendaal.be

 

plaatsen brug Zutendaal

Nieuwe brug Zutendaal over Albertkanaal terug open voor alle verkeer 06 augustus 2019

Vanaf woensdag 7/8!!

Op woensdag 7 augustus gaat de nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal open voor het verkeer. De herbouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren.

De brug in Zutendaal is vervangen door een hogere stalen boogbrug met extra aandacht voor veiligheid en fietspaden. De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. De nieuwe brug is op dezelfde locatie gebouwd als de oude brug.

Meer info? De Vlaamse Waterweg

Openbaar onderzoek Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Ebema & omgeving 06 augustus 2019

6/8 tot 4/10

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ebema en omgeving' voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

Het openbaar onderzoek loopt van 6 augustus tot en met 4 oktober 2019.

Inzage

Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage:
• in het gemeentehuis van Zutendaal
• Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.
www.omgevingvlaanderen.be

Inspraak
Inspraakreacties kan je indienen tot uiterlijk vrijdag 4 oktober 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Zutendaal of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info? Vlaamse Overheid, departement omgeving.

Captatieverbod in Limburg 19 juli 2019

De zomer van 2018 stond bijna volledig in het teken van droogte. En dit heeft merkbaar sporen nagelaten... Verschillende instanties volgen de parameters inzake waterbeschikbaarheid op de voet op en trekken tijdig aan de alarmbel. Zo besloot gouverneur Herman Reynders, in overleg met de Limburgse 'droogte-partners' op 4/7/2019, dat een eerste maatregel zich opdrong.

In overleg met de Limburgs droogte-partners werd dit captatieverbod (verbod om water uit een waterloop te onttrekken) omwille van de aanhoudende droogte verder gedifferentieerd uitgebreid op 11/07/2019 en opnieuw op 19/7/2019.

Meer informatie, een overzichtskaart met de gebieden waar het captatieverbod geldt en tips vind je terug op de website van Noodplanning en Crisistbeheer Limburg.

Openbaar onderzoek OVAM: ontwerp uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024 08 juli 2019

15/7 t.e.m. 1/10

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht naar verschillende (hinder-)aspecten over kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen. In het algemeen beklemtoont Europa in haar pakket "Circulaire Economie" het belang van een ketenbenadering en betrekt hierbij de bijdrage van bio-economie aan de circulaire economie. Aanvullend - en meer specifiek -  publiceerde de Europese Commissie in 2018 haar specifieke strategie voor een circulaire kunststoffeneconomie.

Om een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. De OVAM onderzocht in 2017 de knelpunten en opportuniteiten in de huidige kunststofketen en bundelden deze in een discussiepaper. Samen met diverse stakeholders bogen we ons over de prioriteiten voor de toekomst.

Zo zijn er intussen al krijtlijnen uitgezet in het Verpakkingsbeleid 2.0 en worden in het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil, plastic drijfvuil, visnetten en microplastics aangepakt. Ook maakt Vlaanderen in kader van afval- en materiaalbeheerplannen werk van preventie en inzameling van kunststoffen.

Maar een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen ontbreekt vooralsnog. De OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

Ontwerp Uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

De opmaak van het ontwerpplan vroeg afstemming met de talrijke initiatieven die binnen diverse (internationale) fora genomen worden (zowel van sectorfederaties als binnen EU-beleid) als met andere plannen gesteund door de Vlaamse Regering of minister, zoals: - Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022 - Actieplan duurzaam beheer biomassa(rest)stromen 2015-2020 - Beleidsprogramma Materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020 - Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil - Vlaams verpakkings- en zwerfvuilbeleid 2.0 - Vlaams Plan Overheidsopdrachten

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten.  Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen.  Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren,  is daarbij onmisbaar.  Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.  

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het emailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
 De ontwerptekst kan je raadplegen via de website van OVAM.

Gemeenteraad keurt nieuw participatiereglement goed. 05 juli 2019

Na positief advies van de verschillende adviesraden, keurde de gemeenteraad tijdens de zitting van 4 juli het nieuwe participatiereglement goed. Hiermee krijg je als burger de kans om mee te werken aan de beleidsvorming in Zutendaal.

Interesse? Lees dan binnenkort de Oosterzon van september of houd de gemeentelijke website in de gaten.

Meer info? Dienst vrije tijd.

Huisvuilzakken in zomer ook naar containerpark 21 juni 2019

Tussen 2 juli en 28 september 2019 kies je zelf voor ophaling en/of het recyclagepark

Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie vertrekt? 
Of heb je beperkte stockageruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben?  Dan kan je tijdens de zomermaanden deze zak ook naar het recyclagepark brengen.

Uitzonderlijk kan je tussen 2 juli en 28 september 2019 je huisvuilzak naar het recyclagepark brengen als je volgende regels respecteert:

  • Je mag enkel bordeaux huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen.
  • Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil.  Als je nog andere fracties bijhebt, rijd je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden. 
  • Je kan enkel tussen 2 juli en 28 september huisvuil in bordeaux huisvuilzakken op het park binnenbrengen.

Maar als je geen problemen hebt om je huisvuilzak te stockeren, kan je net zoals de rest van het jaar je huisvuilzak meegeven met de veertiendaagse ophaling aan huis.  Niets zo eenvoudig als je zak vooraan aan je woning buiten te zetten.  Op www.limburg.net/afvalkalender kan je nakijken wanneer de ophaalwagen bij je langs komt. 

Meer info? www.limburg.net
Afvalkalender
Openingsuren containerpark

VriendENtaal zoekt extra vrijwilligers 18 juni 2019

Bij vriendEntaal kunnen anderstaligen samen met Nederlandstalige vrijwilligers wekelijks de Nederlandse taal oefenen. Men praat over gewone dingen: onze feesten, tradities, gezin, werk, hobby’s… of men maakt een wandeling of uitstap in de buurt.

Om het team aan vrijwilligers uit te breiden is men op zoek naar extra begeleiders. De wekelijkse taaloefeningen zijn telkens op een dinsdagnamiddag van 13 tot 15 uur, tijdens de schoolvakanties is er geen samenkomst.

Wil je graag meewerken als vrijwilliger? Of wens je gewoon meer info? Neem gerust contact op met de dienst welzijn.

Meer info? Dienst welzijn.

Natuurloop 2019 11 juni 2019

Foto's en resultaten

Op zaterdag 8 juni 2019 vond de Natuurloop plaats in Zutendaal.
Je kan de uitslagen raadplegen op www.sqmtime.be/nl/agenda/natuurloop-zutendaal

Het fotoverslag vind je terug op de gemeentelijke facebookpagina: www.facebook.com/gemeentezutendaal

Meer info? Dienst sport.

Laat je horen! Vul de bevraging over de sociale media van de gemeente Zutendaal in. 24 mei 2019

En maak kans op een geschenkbon van 25 euro.

De gemeente Zutendaal informeert je op verschillende manieren: via het infoblad De Oosterzon, deze website, de gemeentelijke Facebookaccount, een spandoek in het centrum, verschillende gemeentelijke publicaties en infoavonden. We willen de gemeentelijke communicatie en de kanalen die we hiervoor gebruiken onder de loep nemen en bijsturen waar nodig.

laat je horenDe volgende maanden willen we graag van jou te weten komen welke communicatiekanalen jullie raadplegen en wat jullie mening is hierover. Telkens maken we een korte online bevraging.

Door deze bevraging in te vullen, help je ons niet enkel meebouwen aan onze communicatie maar kan je bovendien ook kans maken op een geschenkbon ter waarde van 25 euro. Uit alle deelnemers kiest een onschuldige hand twee winnaars.

We horen graag jouw mening. Vul de online enquête in voor 28 juni.

Het duurt slecht 5 tot 10 minuten om je mening te geven. Vul je de enquête liever op papier in? De enquête kan je ook uitgeprint ophalen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Wij danken je alvast hartelijk voor je medewerking!

Meer info? Dienst communicatie