Milieuvergunningen

Wat?
Een milieuvergunning is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid om een als hinderlijk ingedeelde inrichting te exploiteren of te veranderen.

Hoe aanvragen?
Als je een inrichting wilt exploiteren, die hinderlijk wordt geacht voor mens en het leefmilieu, is er, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten, een milieuvergunning (klasse 1 of 2) vereist of moet je op zijn minst een melding doen van een klasse 3-inrichting. De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft.

Klasse 1 : Deze dien je aan te vragen bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Klasse 2 en 3: Hiervoer moet je je wenden tot het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Opgelet! De stedenbouwkundige vergunning voor een bedrijf met VLAREM I rubrieken, waarvoor een milieuvergunning vereist is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend, en vice versa.