Milieuraad

De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente. Tevens is de milieuraad bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur het advies van de milieuraad vraagt. De milieuraad vervult ook een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

« Ga terug