Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. Het takenpakket van de raad bestaat uit:

  • het aanstellen van schepenen;
  • benoemen van ambtenaren;
  • reglementen en verorderingen opstellen;
  • de begroting en de rekening van de gemeente bekrachtigen;
  • invoeren van belastingen en het nemen van alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking.

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden en komt in principe maandelijks bijeen op donderdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar en de agenda wordt vooraf op de website kenbaar gemaakt. Enkel beraadslaging over personen zijn niet openbaar.

De raadsleden worden om de zes jaar verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.