Gemeente- en OCMW-raad

Sinds januari 2019 werden de gemeente- en OCMW-raad samengevoegd.  De raad bestaat uit 19 leden en komt in principe maandelijks bijeen op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar en de agenda wordt vooraf op de website kenbaar gemaakt. Enkel beraadslaging over personen zijn niet openbaar.

De raadsleden worden om de zes jaar verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

foto gemeenteraadsleden 2019