Financiële hulp

Je kan bij het OCMW terecht met je vraag voor een financiële tussenkomst. De maatschappelijk assistent onderzoekt de vraag om hulp en brengt hierover een gemotiveerd verslag uit aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De comitéleden zullen het voorstel van de maatschappelijk assistent bespreken. Zij beslissen of de gevraagde hulp nodig is, en zo ja, onder welke vorm.
Het bestuur en het personeel van het OCMW zijn allen gebonden aan het beroepsgeheim.

Recht op maatschappelijke integratie (=leefloon)

Het OCMW heeft als wettelijke taak aan elke inwoner met onvoldoende inkomsten een minimuminkomen te garanderen. Dit inkomen noemt men het recht op maatschappelijke integratie of leefloon. Het recht op maatschappelijke integratie hangt af van een aantal voorwaarden, zoals : - leeftijd - nationaliteit - werkbereidheid - uitgeputte rechten op onderhoudsgeld en andere sociale uitkeringen.

Andere financiële tussenkomsten

Het recht op maatschappelijke integratie wordt bepaald door wetten, die voor alle OCMW's van toepassing zijn. Elk OCMW kan zelf beslissen om bijkomende financiële tussenkomsten te verlenen. Enkele voorbeelden : overbruggingssteun, tussenkomst in verhuiskosten (huurwaarborg, huurtussenkomst, verhuiskosten, ...), huurtoelage, tussenkomst in medische kosten, tussenkomst in energiekosten, ... Deze financiële hulp kan éénmalig, tijdelijk of blijvend zijn. Afhankelijk van jouw situatie kan deze steun teruggevorderd worden.

Voorschotten op andere uitkeringen

Het kan gebeuren dat je recht hebt op een uitkering (werkloosheid, kinderbijslag, ziekte-uitkering, pensioen,...) maar dat de afhandeling langer duurt bij de bevoegde dienst. Om financiële moeilijkheden te voorkomen, verleent het OCMW ook voorschotten op deze uitkeringen. Het voorschot wordt uiteraard teruggevorderd zodra het uitbetalingsdossier in orde is bij de bevoegde instantie.

Voorschotten op onderhoudsgeld

Je kan hiervoor terecht bij: De Dienst voor Alimentatievorderingen, DAVO Voorstraat 43 bus 35,  3500 Hasselt. Telefoonnummer : 0257 569 00   email : davo.hasselt@minfin.be