Aangifte huwelijk

Wat?

Het burgerlijk huwelijk is een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm tussen 2 personen. Sinds juni 2003 kunnen in België ook twee mensen van hetzelfde geslacht trouwen. Een huwelijksaangifte is een verklaring van de aanstaande echtgenoten, waarin ze verklaren met elkaar in het huwelijk te willen treden. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op. Deze akte van aangifte is nog geen huwelijksakte!

Voorwaarden

 • Minimum 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum dient er een akte van huwelijksaangifte opgemaakt te worden bij de dienst burgerzaken. Deze aangifte is 6 maanden geldig.
 • De aangifte moet gebeuren in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
 • De aangifte gebeurt door beide partners. Uitzonderlijk kan de aangifte ook gebeuren door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De volmacht is enkel geldig als de handtekening van de volmachtgever geldig verklaard is.

Procedure

Je dient een huwelijksaangifte in bij de dienst burgerzaken. Hiervoor dien je op voorhand een afspraak te maken. Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Als er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek. Wanneer blijkt dat alles in orde is kan het huwelijk plaatsvinden.

De aanvraag voor dag en uur van het huwelijk kan telefonisch of per e-mail bij dienst burgerzaken gebeuren. Dit kan al één jaar op voorhand.

Meebrengen

 • een recent afschrift van de geboorteakten van beide partners
 • een identiteitsbewijs
 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van inschrijving in het bevolking-,vreemdelingen- of wachtregister
 • een bewijs van ongehuwde staat of van ontbinding/nietigverklaring van vorige huwelijken
 • eventueel een attest van huwelijkscontract afgeleverd door een notaris
 • in voorkomend geval een gelegaliseerd bewijs van de bij de aangifte afwezige partner, waaruit diens instemming met het huwelijk blijkt
 • niet-Belgen: “getuigschrift van gewoonterecht” of “certificat de coutûme” (te bekomen bij het consulaat of ambassade van het vreemde land in België)

Ter info: Documenten (zoals geboorteakten, echtscheidingsakten, bewijs van woonst) die door Belgische overheden afgeleverd worden, vraagt de dienst burgerzaken zelf aan. 
Documenten uit het buitenland, dien je zelf op te vragen en in België te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Meer info hierover vind je op http://diplomatie.belgium.be.